31st Family Camp YouTube review

粤語組:主題《藉著信仰,迎接新挑戰、新常態》

主講神師: 閻德龍神父
講座一: https://youtu.be/Mn2Qv0mzgOg

https://youtube.com/watch?v=Mn2Qv0mzgOg%3Ffeature%3Doembed

講座二: https://youtu.be/MCkSxw8zbY8

https://youtube.com/watch?v=MCkSxw8zbY8%3Ffeature%3Doembed

主講神師: 周景勳神父
https://youtu.be/Z1pILk7quOM

講座一: 一切會過去
講座二: 天國何在
講座三: 毋忘看見主福音
講座四: 發現真理

https://youtube.com/watch?v=Z1pILk7quOM%3Ffeature%3Doembed

Share your thoughts